تبلیغات
دل نوشته های یه دل شکسته.....!!

مـاه من شنیــ ـده ام ،از زبـان این و آن ،مـــرد مال گـــریـه نیست/ ،گــــ ــــریـه مال مــــ ـرد نیست ،

هی سوال می کنید ،

روی گونه ها ی تو ، اشکها برای چیست ؟ ،

      
            گـــریــ ـه مال مــــ ـردنیست
!!!!!

 

مــردعشــ ــقِ بی درنگ!،مـــ ـرد شکلِ پاره سنگ! ،منظری بدون شــــ ـرح! ،بیشــه ای پراز پلنگ!
 
       زن ولی همیشه اشــ ک،

معبدِ ملایمت ،زن چقـــ ـدر عاطفـ ـی است ،


          گـــ ـریه مـال مـــــــــ ـرد نیست

 

گــرچه رنجمــان به راه.. ،گرچه زخممـان عمیـ ـق! ، دستهایمان تهـ ـی است ! گــ ـریه مـال مــــ ـرد نیست!

                                                                       چنـدبـار..  گفتمت، در حضـ ـور دیگــــــ ــران ، هـ ـی نمی شـ ـود گریست ،

 

 


             گــــ ـریه مـال مـــــــــــ ـرد نیست!!!

 

ای تب گریستن ،/ای حریـر بی کــ ـران ،اتفـاق ناگهـ ـان ،انفجــ ـار بی امــان

 

ابـر گــــــ ـریـه را بگیـــ ـــر ، /آه ...جـــان ِ من بمیـــ ــر.. ،

 

اشـــ ک اشـــــــ ـکِ مـن بایست ،!

 

 

 

 

                                                                                   گــ ـــریه مـال مـــــــــ ـرد نیست...!

 

                                       من که مـــرد نیستم ،/گــور ســـ ـرد نیستــ م ،/حســ ـرت نهفته ی ..  پشت  درد نیستـــ م

                                

         باتـــــــ ـــوام به من بگـ ـو..

 

میشود چگــ ـونه مـانـد؟ ، می شــ ـود چگـ ـونه زیست ؟؟؟،


 

                       گــــــــ ـریه مـال مــــــرد نیست!!؟


                                                    مـــ ـرد بغض کـ ــردو..  نـــه! ،مرد گـــ ـریه هـ م نکــــ ـرد ،


                                                                                                       َمـــ ـرد
ُمرد ُمرد ُمـــ ـرد.

  
 
        خسته بود از این ســ کوت هـق هقـ ـی..  که می رسـد،جـــ ـزتـــو..  هیــ ـچ کس کــه نیست!
،
                                                                                           این صــ ـدا.. صــدای کیست؟ // گـریـه مـال مـــ ـرد نیست!!!!
 
                                                      مــ ـرد گـریـه می کنـد ، هی .. گنــاه می کنـد، نیش خنـ ـد می زنـد ،    اشتبــاه  می کنــ ـد
 
 
   زیـرچتـــ ـر مشکـ ـی اش، می زنــد به خـ ـود نهیب،گــریه  ازتـــو.. منتفـ ـی است ،


                                                                                                                                           ..  گـــ ـریه مـال مـــــ ـرد نیست

 

                                                     ابــرهــ ـا.. گریستنـــد ، چونکـه مــ ـرد نیستنـد ، مثل رود زیستنــ ـد ، چونکـ ـه مـــ ـرد نیستند

 
 
 
 


                                                                                                
   مَـــرد سطــر آخــــ ــر شعـر را..  چنین نوشت:


                                                                                                همچنان که می گریست ، .....
   /  گریــــــــ ــه مــال مــــــ ـرد نیست .سه شنبه 15 شهریور 1390 | نظرات ()